Uprkos svim izazovima koje nam je 2020. godina donijela, poljoprivredni sektor je pokazao snagu i empatiju za sve koji su se našli pogođeni novonastalom situacijom.

Partnerska saradnja sa stočarima i ratarima iz cijele Bosne i Hercegovine uvijek je bila jedan od prioriteta našeg poslovanja, a kako je ona izgledala u prethodnoj godini, svoj osvrt su dali Vojislav Rapić, generalni direktor u FSH Farmofit, Milan Rapić, komercijalni direktor u FHS Farmofit, dr Lazar Makivić, rukovodilac nutricionizma u FSH Farmofit, Srđan Savić, komercijalni savjetnik u FSH Farmofit i Branko Popović, stručni savjetnik za ratarstvo u Rapić d.o.o.

Koji su najveći izazovi s kojima ste se susreli tokom 2020. godine, kako u radu na terenu, tako i u saradnji sa klijentima i partnerima?

Vojislav Rapić, Generalni direktor u FSH Farmofit:

Najznačajniji izazov sa kojim smo se susreli na početku i tokom 2020. godine odnosio se na definisanje i organizaciju efikasnih mjera za očuvanje zdravlja, kako naših uposlenika, kupaca i partnera, tako i svih drugih ljudi koji su ulazili u krug Fabrike. Naime, kompanija Rapić ima skoro stotinu uposlenika. Kada se na ovaj doda i veliki broj poljoprivrednih proizvođača, partnera, distributera, dobavljača, kupaca i drugih subjekata koji nam svakodnevno dolaze, opasnost od pojave zaraze i njenog širenja je velika.

Odmah na početku pandemije na ulazu u krug Fabrike postavili smo punkt za dezinfekciju vozila i kontrolu svih ljudi koji su ulazili. Vršena je obavezna kontrola nošenja maske, kao i dezinfekcija ruku i obuće. Proizvodnja i distribucija naše stočne hrane nije smjela doći u pitanje. Veliki broj farmera je računao na nas. Danas, na samom kraju ove teške godine sa sigurnošću možemo reći kako smo uspjeli u obje prethodno pomenute misije – očuvali smo zdravlje ljudi i bili smo siguran partner farmerima u teškim trenucima.

Da li su Farmofit partneri posustali u poslovnoj saradnji tokom ove godine?

Milan Rapić, Komercijalni direktor u FHS Farmofit:

Saradnja sa najvećim dijelom naših partnera nastavljena je bez poteškoća i tokom ove godine. Štaviše, brojna partnerstva su dodatno ojačana usljed krize, ostvarena su brojna nova, pri čemu je došlo do boljih poslovnih rezultata na obe strane. Nažalost, jedan dio naših saradnika morao je redukovati svoje poslovne aktivnosti zbog štetnih efekata pandemije na privredu.

Posmatrano sa aspekta organizacije svih komercijalnih aktivnosti i ugovorenih obaveza prema našim partnerima u godini iza nas, potrebno je istaći kako je posebno izazovno bilo obezbijediti da naši proizvodi uvijek budu u pravo vrijeme na pravom mijestu, te da ovakav sistem funkcioniše u dužem periodu tokom pandemije. U jednom dijelu godine potražnja za Farmofit stočnom hranom imala je značajan porast, dok su štetni efekti krize onemogućili nabavku određenih komponenti iz uvoza. Istovremeno, pripremali smo se za rekordnu ratarsku godinu. Svi prihvatni kapaciteti, kao i kapaciteti za sušenje, transport i efikasno skladištenje žita morali su biti na vrijeme testirani i spremni za dolazak ovogodišnjih prinosa. Srećom, naša Kompanija već trideset godina razvija i unapređuje svoj jedinstven sistem distribucije, kao i sve aktivnosti na planu uslužnog skladištenja žita. Zahvaljujući ovakvom pristupu i ogromnom iskustvu našeg tima, naši partneri nisu osjetili bilo kakve poremećaje u saradnji sa nama. Čak možemo reći kako smo dodatno unaprijedili određene segmente u posmatranoj saradnji, a na obostrano zadovoljstvo.

 

Koliko je na stočarstvo uticala pandemija COVID-19 i u kom smislu?

dr Lazar Makivić, Rukovodilac nutricionizma u FSH Farmofit:

Prvi efekti pandemije COVID-a u našem sektoru uočeni su upravo u stočarskoj proizvodnji. Pri tome, važno je naglasiti kako promjene do kojih je došlo usljed pandemije nisu uvijek bile nužno negativne. Naime, primjetili smo kako je došlo do snažnog rasta naturalne proizvodnje u stočarstvu, odnosno rasta proizvodnje za vlastite potrebe domaćinstva. Ljudi su, zabrinuti za vlastitu prehrambenu sigurnost sada veoma aktivno radili na organizaciji vlastitih malih farmi. Nadamo se da će se ovakav trend nastaviti i nakon završetka pandemije. Sa druge strane, daleko su značajnije bile negativne posljedice krize, koje su stočarski sektor pogodile indirektno. Usljed zabrane rada restorana i drugih velikih potrošača mesa, došlo je do pada potražnje za istim, što je doprinijelo tržišnim poremećajima. Srećom, koliko je nama poznato, nije zabilježena pojava COVID-a kod gajenih životinja na našim partnerskim farmama.

Naša stručna služba je bila na terenu od samog početka pandemije, pri čemu smo stalno radili na unapređenju ishrane gajenih životinja, kontroli kvaliteta hrane pripremljene na farmama, ranoj dijagnozi poremećaja u ishrani i zdravstvenom statusu grla, ali i na širenju optimizma među našim farmerima. Naime, domaćini na selu vole kada im se dođe, vole i poštuju pažnju svojih saradnika, a naročito dobar stručni savjet. Kako u redovnim, tako i u kriznim vremenima. Naš cilj je upravo takav da farmeri ne osjete promjene u našoj saradnji, već da smo im uvijek „pri ruci“, bez obzira na vrijeme i okolnosti.

Koliko se rad komercijalista na terenu izmijenio uslijed epidemioloških mjera?

Srđan Savić, Komercijalni savjetnik u FSH Farmofit:

Prva i najznačajnija promjena u radu komercijalne službe sa farmerima i drugim kupcima u toku pandemije je ona koja se odnosi na poštovanje mjera za očuvanje zdravlja. Naime, naši komercijalni savjetnici po prirodi stvari obilaze veliki dio Bosne i Hercegovine i pri tome ostvaruju kontakt sa značajnim brojem ljudi. Istina je da su poljoprivredni proizvođači jedni od najrevnosnijih u poštovanju mjera zaštite, međutim, opreza nikada dosta. U skladu s tim, naši najistureniji ljudi na terenu su stalno na oprezu i podstiču farmere na što veće poštovanje epidemioloških mjera. Nadalje, evidentna je promjena u načinu komuniciranja. Prije svega, intenzivirali smo komunikaciju sa farmerima i drugim kupcima, pri čemu je pored direktnih posjeta fokus stavljen i na komunikaciju telefonom, te putem digitalnih platformi. Svakodnevno osluškujemo potrebe naših kupaca, identifikujemo izazove u proizvodnji te zajedno sa našom stručnom službom veoma efikasno radimo na zajedničkom savladavanju istih.

Na tržištu i u drugim branšama primarni zadatak komercijaliste je isključivo da proda proizvod ili uslugu koju zastupa. U našem timu to nije slučaj. Naime, komercijali savjetnik FSH Farmofit predstavlja sponu između kupca i Kompanije. Pri tome, priroda te veze ima dvosmjerni karakter. Kupac iskazuje potrebu, poklanja povjerenje i garantuje lojanost. Sa druge strane, komercijalni savjetnik kao predstavnik Kompanije obezbijeđuje puno više od gotovog proizvoda. On donosi i dodatne usluge, garanciju kvaliteta, partnerski odnos i ono najbitnije za trenutnu situaciju u kojoj se nalazimo – sigurnost da poljoprivredni proizvođači nisu sami.

 

Koliko je na ratarstvo uticala pandemija COVID-19 i u kom smislu?

Branko Popović, Stručni savjetnik za ratarstvo u Rapić d.o.o:

Već na početku 2020. godine bilo je evidentno da nam predstoji jedna intenzivna ratarska godina. Farmeri su se uveliko pripremali za proljetnu sjetvu, dok su istovremeno redovnim agrotehničkim mjerama vršili kondicioniranje jesenjih usjeva koji su izašli iz zime. Najznačajniji faktori koji su doveli do toga da imamo jednu od najboljih ratarskih godina u dugom nizu odnose se prije svega na činjenicu da su poljoprivredni proizvođači do početka pandemije obezbijedili najveći dio poljoprivrednih inputa za proljetnu sjetvu. Pored toga, povoljni vremenski uslovi su pogodovali pravovremenoj organizaciji sjetve i drugih radova. Na kraju, nadležne institucije su na vrijeme donijele mjere kojima se dozvoljava rad poljoprivrednicima tokom trajanja policijskog časa, što je, gledano iz ovog perioda bila jako dobra odluka. Proizvođačima je ostalo samo jedno – da rade punom parom.

Srećom, našim farmerima narodski rečeno „ne treba dva puta govoriti“. Dobra organizacija, ogroman rad poljoprivrednika i jako dobri vremenski uslovi doprinijeli su i rekordnim prinosima pšenice, soje i kukuruza. Žetva i berba su trajali dugo, uložen je veliki trud, ali su nam zato i skladišta „navršena“ vrhunskim prinosima.

Kolone traktora koje su čekale na isporuku žitarica na našim prihvatnim kapacitetima odavno nisu bile duže. Istovremeno, zadatak naše stručne službe tokom trajanja pandemije bio je veoma jednostavan – biti sa ljudima u polju, pratiti fenofaze razvoja biljaka, te na vrijeme obezbijediti stručne savjete i profesionalne poljoprivredne inpute za unapređenje proizvodnje.

 

Kako se suočiti sa 2021. godinom, ako se pandemija COVID-19 i propisane mjere nastave?

Vojislav Rapić, Generalni direktor u FSH Farmofit:

Evidentno je da će pandemija COVID-a potrajati još neko vrijeme. Pored toga, štetni efekti pandemije na domaću privredu će se još dugo osjećati i trebaće nam još dosta vremena da se vratimo na nivo poslovanja od prije pojave virusa. Jedini način prevazilaženja ove krize vidimo u pravovremenoj spoznaji svakog od nas da smo dio jednog velikog privrednog sistema, pri čemu svi poslovni subjekti imaju svoju ulogu i značaj u istom.

Sada je ključni momenat da prihvatimo svoje uloge i odgovornosti, bez velikih očekivanja od sistema. Predstoji nam period velikog rada, pri čemu optimizam ne smije da izostane. Poljoprivredna proizvodnja je jedinstvena grana privrede, kod koje je stvaranje nove vrijednosti u direktnoj vezi sa stvaranjem novog života u biljnom i životinjskom svijetu, što je samo po sebi veoma optimistična spoznaja. U tom duhu hrabro nastavljamo dalje.

 

 

Podijeli