Tehnologija

Farmofit stočna hrana prvenstveno nastaje na oranicama naših kooperanata, koji proizvode visoko kvalitetne domaće sirovine poput kukuruza, soje, suncokreta, pšenice i drugih žitarica. Ovaj prvi, te ujedno i najvažniji korak u procesu nastajanja stočne hrane pod stalnim je nadzorom našeg stručnog osoblja, koje ima zadatak da osigura sljedivost kvaliteta sirovina u svim fazama njihovog nastajanja.

Iz svakog kontingenta žitarica koje se dovozi u fabriku uzima se prosječan uzorak za analizu kvaliteta, odnosno sadržaja osnovnih materija, vlage, primjesa i slično. Pomenuta analiza se vrši u vlastitoj, savremeno opremljenjoj laboratoriji i od strane visoko obrazovanog osoblja, pri čemu se primjenjuju standardne i savremene metode analize.

Zaprimljeno žito skladišti se u profesionalnim namjenskim skladištima za kukuruz i žitarice. Pri tome, kukuruz se skladišti u velikom podnom skladištu, kapaciteta 20.000 tona. Soja i žitarice se skladište u silosima, ukupnog kapaciteta oko 8.000 tona. U zavisnosti od procenta vlage u zaprimljenim sirovinama, iste mogu biti povrgnute dodatnom sušenju, pri čemu se koriste savremene protočne sušare, kapaciteta sušenja oko 2 tone/min.

Međukorak u tehnološkom procesu nastajanja stočne hrane je izrada recepture, koja se osmišljava od strane nutricioniste, a realizuje pod nadzorom tehnologa i šefa proizvodnje. Zahvaljujući visoko intenzivnim informacionim tehnologijama, koje objedinjuju sva pojedinačna postrojenja u jedinstven sistem, sirovine iz skladišta se prema zadatoj recepturi doziraju u velike mlinove, kapaciteta 20 tona/h, nakon čega se pohranjuju u pojedinačne ćelije za meljavu. Odatle se usitnjene sirovine sipaju u mješaone, gdje se sjedinjuju sa vitaminsko-mineralnim dodacima, odnosno mikro komponentama vrhunskog kvaliteta.

U zavisnosti od namjene stočne hrane, te preferencije kupaca, stočna hrana se na tržište isporučuje u dva oblika – praškastom i u formi peleta. Istovremeno, kada je način pakovanja, odnosno isporuke u pitanju, važno je naglasiti kako se Farmofit stočna hrana na velike farme isporučuje u namjenskim vozilima, „rinfuzerima“, dok se dio proizvedenih količina, namjenjenih manjim proizvođačima i farmama, koji koncentrate kupuju u poljoprivrednim apotekama pakuje u papirne vreće različitih zapremina. Ova, završna faza u proizvodnji stočne hrane organizuje se na automatskim linijama za uvrećavanje visokih performansi.

Na kraju, iz svake proizvodne šarže gotove stočne hrane uzima se prosječan uzorak, koji se analizira u vlastitoj laboratoriji, nakon čega, ukoliko se utvrđeni kvalitet poklapa sa nalogom nutricioniste dolazi do distribucije Farmofit stočne hrane na farme i poljoprivredne apoteke širom Bosne i Hercegovine.

Svi navedeni proizvodno-prerađivački procesi usklađeni su sa ISO 9001:2015, HACCP i Halal standardom, dok se posebne analize i kontrole kvaliteta vrše u saradnji sa Veterinarskim institutom „dr Vaso Butozan“ iz Banja Luke, kao i „Fakultetom veterinarske medicine“ iz Beograda.

Galerija